content-header

Momenteel werkt SAGO aan de volgende projecten

content-img-1

Samenwerking in 24-uurs apotheek

SAGO overlegt met Tergooi over de gezamenlijke inrichting van een 24-uurs apotheek in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum.
Wanneer dit ziekenhuis gereedkomt, naar verwachting in 2021, zal de locatie Blaricum worden gesloten. Dit betekent dat de Dienstapotheek op zoek moet naar een nieuwe locatie. Bij voorkeur in het nieuwe ziekenhuis in Hilversum tegenover of in de buurt van de Huisartsenpost...

Meer informatie

Collectieve inzameling oude geneesmiddelen

In 2012 hebbende 9 gemeenten in de regio (ex. Baarn en Eemnes) na een langdurige lobby van SAGO, besloten om apotheken niet langer te laten betalen voor de verwerking van het ingezamelde geneesmiddelafval. De GAD haalt voortaan maandelijks gratis oude medicijnen en gebruikte injectienaalden bij de apotheken die zijn aangesloten bij SAGO. Het medicijnafval wordt vervolgens op een verantwoorde manier vernietigd....

Meer informatie

Elektronische toedienregistratie

Door de (dubbele) vergrijzing en het beleid om mensen steeds langer thuis te verzorgen wordt het belang van goede afstemming tussen de thuiszorg en de apothekers steeds groter.
De huidige werkwijze is dat wijkverpleegkundigen voor de registratie van het toedienen van geneesmiddelen gebruik maken van papieren toedienlijsten die door apotheken worden verstrekt. Voor de apotheek een steeds zwaardere administratieve taak die wekelijks moet worden uitgevoerd....

Meer informatie

Transmurale samenwerking bij opname en ontslag uit het ziekenhuis

De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiënten een kritische periode. SAGO spant zich in om de overdracht van medicatiegegevens zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.
Uitganspunt hierbij is een goede samenwerking tussen de eerste lijn (apotheek, huisarts en Thuiszorg) en tweede lijn (ziekenhuis).
Die is er nog niet (voldoende).

Meer informatie

Bestuurlijk overleg met huisartsenvereniging GHO-GO

SAGO voert sinds 2017 ieder kwartaal bestuurlijk overleg de huisartsenvereniging GHO-GO. Het doel van dit overleg is om te komen tot meer afstemming en samenwerking tussen huisartsen en apothekers op regionaal niveau. Er worden actuele onderwerpen besproken, zoals de nieuwe bekostigingsstructuur O&I, ICT en medicatieoverdracht...

Meer informatie

CVRM-project: Therapietrouw NOAC's

Huisartsenvereniging GHO-GO heeft in 2017 de ketenzorg CVRM gecontracteerd gekregen.
Reden voor SAGO om een werkgroep CVRM op te starten om te onderzoeken wat apotheken kunnen betekenen in de keten CVRM voor specialist, huisarts en patiënt. Uit gesprekken met de GHO-GO kwam naar voren dat huisartsen vooral ondersteuning willen op het gebied van monitoring van de therapietrouw van NOAC-gebruikers....

Meer informatie

Laaggeletterdheid

In 2017 hebben SAGO, GGD, Tergooi, GHO-GO en Stichting Lezen een overeenkomst getekend om samen laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken. Het doel is zorgprofessionals bewust te maken van het probleem van laaggeletterdheid en de zorg voor patiënten beter te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van laaggeletterden...

Meer informatie

Organisatie en Infrastructuur (O&I)

De NZa heeft een aantal nieuwe prestaties gedefinieerd onder de noemer Organisatie en Infrastructuur (O&I):  wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regiomanagement en O&I Geïntegreerde eerstelijnszorg overig. Deze prestaties kunnen vanaf 1 januari 2019 door zorgverzekeraars ingekocht worden.

De prestaties binnen Organisatie en Infrastructuur bieden eerstelijnsorganisaties de mogelijkheid om aanvullende vergoedingen per ingeschreven verzekerde met de zorgverzekeraar overeen te komen...

Meer informatie