content-header

Activiteiten en projecten

content-img-1

Samenwerking in 24-uurs apotheek

Eind 2020 zijn SAGO en Tergooi overeengekomen om een 24-uurapotheek in te richten in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum. Er zijn op dit moment twee gezamenlijke werkgroepen aan de slag om de integratie van de huidige polikliniekapotheek en de Dienstapotheek voor te bereiden.

 

Meer informatie

Collectieve inzameling oude geneesmiddelen

In 2012 hebbende 9 gemeenten in de regio (ex. Baarn en Eemnes) na een langdurige lobby van SAGO, besloten om apotheken niet langer te laten betalen voor de verwerking van het ingezamelde geneesmiddelafval. De GAD haalt voortaan maandelijks gratis oude medicijnen en gebruikte injectienaalden bij de apotheken die zijn aangesloten bij SAGO. Het medicijnafval wordt vervolgens op een verantwoorde manier vernietigd....

Meer informatie

Elektronische toedienregistratie

Door de vergrijzing en het beleid om mensen steeds langer thuis te verzorgen zijn de apotheek maar ook de zorgorganisaties gebaat bij betere communicatie over en verantwoording van het juist toedienen van medicijnen. De  elektronische toedienlijst is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

SAGO en de grootste thuiszorginstellingen in de regio, Amaris, Vivium, Inovum en Hilverzorg  hebben vanuit kwaliteitsoogpunt en uit efficiencyoverwegingen gekozen voor het gebruik van één toedienregistratiesysteem: nCare van CareConnections.

Werkafspraken nCare 1 december 2022

 

Meer informatie

Transmurale samenwerking bij opname en ontslag uit het ziekenhuis

De periode na ontslag uit het ziekenhuis is voor veel patiënten een kritische periode. SAGO spant zich in om de overdracht van medicatiegegevens zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.
Uitganspunt hierbij is een goede samenwerking tussen de eerste lijn (apotheek, huisarts en Thuiszorg) en met de tweede lijn (ziekenhuis). Die is er nog niet (voldoende).

Meer informatie

Samenwerking huisartsen en specialisten

SAGO participeert in de kwaliteitscommissies COPD, Diabetes en CVRM van de huisartsenvereniging  RHOGO.

Verder overlegt SAGO twee maal per jaar met de medische staf van Tergooi.  Tijdens dit overleg worden zowel praktische als inhoudelijke onderwerpen  besproken met als doel om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren en voor de zorgverleners efficiënter te maken.

Meer informatie

CVRM-project: Therapietrouw NOAC's

Huisartsenvereniging GHO-GO heeft in 2017 de ketenzorg CVRM gecontracteerd gekregen.
Reden voor SAGO om een werkgroep CVRM op te starten om te onderzoeken wat apotheken kunnen betekenen in de keten CVRM voor specialist, huisarts en patiënt. Uit gesprekken met de GHO-GO kwam naar voren dat huisartsen vooral ondersteuning willen op het gebied van monitoring van de therapietrouw van NOAC-gebruikers....

Meer informatie

Laaggeletterdheid

In 2017 hebben SAGO, GGD, Tergooi, GHO-GO en Stichting Lezen een overeenkomst getekend om samen laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken. Het doel is zorgprofessionals bewust te maken van het probleem van laaggeletterdheid en de zorg voor patiënten beter te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van laaggeletterden...

Meer informatie

Organisatie en Infrastructuur (O&I)

De NZa heeft een aantal nieuwe prestaties gedefinieerd onder de noemer Organisatie en Infrastructuur (O&I):  wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regiomanagement en O&I Geïntegreerde eerstelijnszorg overig. Deze prestaties kunnen vanaf 1 januari 2019 door zorgverzekeraars ingekocht worden.

De prestaties binnen Organisatie en Infrastructuur bieden eerstelijnsorganisaties de mogelijkheid om aanvullende vergoedingen per ingeschreven verzekerde met de zorgverzekeraar overeen te komen...

Meer informatie