Samenwerking huisartsen en specialisten

SAGO voert ieder kwartaal bestuurlijk overleg met de huisartsenvereniging GHO-GO. Het doel van dit overleg is om te komen tot meer afstemming en samenwerking tussen huisartsen en apothekers op regionaal niveau. Er worden actuele onderwerpen besproken, zoals de nieuwe bekostigingsstructuur O&I, ICT en medicatieoverdracht.
Daarnaast participeert SAGO in de adviescommissie ouderenzorg van de GHO-GO. Deze commissie adviseert het bestuur van de GHO-GO over het zorgpad ouderen.

Verder overlegt SAGO twee maal per jaar met de medische staf van Tergooi.  Tijdens dit overleg worden zowel praktische als inhoudelijke onderwerpen  besproken met als doel om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren en voor de zorgverleners efficiënter te maken.