Organisatie en Infrastructuur (O&I)

Vanaf 2019 hanteert Zilveren Kruis een andere bekostigingsstructuur voor de huisartsen, de zogenaamde Organisatie en Infrastructuur (O&I). Eén van de nieuwe betaaltitels binnen O&I is het regiomanagement. Hiermee wil Zilveren Kruis invulling geven aan een adequate en ‘accountable’ ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Het is de bedoeling dat er één facilitaire organisatie in de regio ontstaat die plannen voor regionale zorg ontwikkelt en wijkgebonden projecten ondersteunt. Deze regio-organisatie bedient tenminste 100.000 inwoners.
De O&I betaaltitels vervangen de bestaande regeling voor Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ) en Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ).

Hoewel Zilveren Kruis met deze nieuwe infrastructuur de samenwerking in de eerste lijn wil versterken, ligt de focus toch in eerste instantie op de huisartsenzorg. Het staat regio’s - lees huisartsen - vrij om meerdere disciplines te betrekken in het vormgeven van de regio-organisatie, maar noodzakelijk is dit niet.

Waarom is O&I belangrijk voor apothekers?

Voor apothekers is de verbinding met de huisartsen in de keten essentieel om goede zorg te kunnen leveren; zij moeten een gelijkwaardige positie kunnen innemen. Hierbij geldt dat een betaaltitel voor de inzet rondom multidisciplinaire activiteiten nu nog ontbreekt. O&I kan dit oplossen.

Stand van zaken in onze regio

Op 16 mei 2018 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden aangaande het O&I vraagstuk in onze regio. In deze bijeenkomst spraken huisartsen, apothekers, paramedici en vertegenwoordigers van bestaande wijkorganisaties (GEZ/OWZ) over wat ze met elkaar zouden willen en hoe ze dat met elkaar zouden willen organiseren.
Ze hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2018 gaan werken aan een plan van aanpak, een eerste versie van het regioplan waarin ze beschrijven hoe ze samen tot een gedragen plan en organisatie gaan komen. Daarbij is werken aan de kennismaking en interactie een hele belangrijk eerste stap.

Zilveren Kruis Inkoopbeleid O&I