Organisatie en Infrastructuur (O&I)

Vanaf 2019 hanteert Zilveren Kruis een andere bekostigingsstructuur voor de huisartsen, de zogenaamde Organisatie en Infrastructuur (O&I). Eén van de nieuwe betaaltitels binnen O&I is het regiomanagement. Hiermee wil Zilveren Kruis invulling geven aan een adequate en ‘accountable’ ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Het is de bedoeling dat er één facilitaire organisatie in de regio ontstaat die plannen voor regionale zorg ontwikkelt en wijkgebonden projecten ondersteunt. Deze regio-organisatie bedient tenminste 100.000 inwoners.
De O&I betaaltitels vervangen de bestaande regeling voor Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ) en Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ). Hoewel de O&I-financiering onder de huisartsenfinanciering is geplaatst, is het wel de bedoeling dat O&I multidisciplinair wordt ingevuld.

Waarom is O&I belangrijk voor apothekers?

Voor apothekers is de verbinding met huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners essentieel om goede zorg te kunnen leveren; zij moeten een volwaardige positie kunnen innemen. Hierbij geldt dat een betaaltitel voor de inzet rondom multidisciplinaire activiteiten nu nog ontbreekt. O&I kan dit oplossen.

Stand van zaken in onze regio

SAGO wil ‘harde’ afspraken maken met huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (fysiotherapeuten, diëtisten) over een multidisciplinaire inrichting van de regio-organisatie. Ook moeten apothekers medeopsteller worden van een regioplan, op basis waarvan Zilveren Kruis inkoopafspraken maakt.

Zilveren Kruis inkoopbeleid-organisatie-en-infrastructuur-2022-2023

NZa Monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021 (1)