content-header

Werken aan een sterke positie

Al onze activiteiten zijn erop gericht om farmaceutische zorg regionaal zichtbaar te maken en te verstevigen in de eerste lijn. Bij collega zorgverleners én andere belanghebbenden die invloed uit kunnen oefenen op de (inkoop van) de zorg, de dienstverlening en de positie van apothekers.
We pakken alleen activiteiten op die niet of moeilijk door individuele apotheken in het veld ingevuld kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de dienstapotheek in Blaricum. Hiermee creëren we voor onze ledenapothekers een voorziening voor spoedeisende farmaceutische hulp buiten de reguliere openingstijden.
Ook organiseren en coördineren we collectieve initiatieven (ophalen van oude geneesmiddelen en regionale nascholing) en zorgen wij voor de vertegenwoordiging van onze leden in overlegorganen.
Verder is SAGO voor de leden een instrument om regionale initiatieven en ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken.

Geprotocolleerde ketenafspraken

Door de regionalisering van de zorg worden steeds meer afspraken tussen zorgverleners op regionaal niveau gemaakt. Dit geldt ook voor zaken die betrekking hebben op medicatie. Bijvoorbeeld op het gebied van een veilige medicatieoverdracht.
Wij voeren overleg met zorgorganisaties in de eerste lijn en met het ziekenhuis en maken geprotocolleerde ketenafspraken. Een voorbeeld hiervan is het medicatieprotocol voor de Thuiszorg.
SAGO treedt op als “regisseur” in de farmaceutische ketenzorg. Dit betekent dat wij zorgen dat de ketenafspraken worden nageleefd door onze leden.

content-img-1
content-img-2
content-img-3